close
WHY BOOK DIRECT?
  • Book our lowest price here
  • Members get instant 10% off best rate
  • Fast, FREE WIFI
  • Better booking policies
  • Exclusive online offers
The Scarlet
The Scarlet

Pattaya is calling x โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

ราคาเริ่มต้น
2,999 บาท ต่อคืน
ระยะเวลาการจองเเละเข้าพัก: วันนี้ - 31 มกราคม 2564

ราคาพิเศษรวม :

  • อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
  • สามารถชำระเงินได้ที่ App เป๋าตังของธนาคารกรุงไทย เท่านั้น
  • กระทรวงการคลังจะโอนจ่ายเงินสนับสนุนให้กับโรงแรมในอัตรา 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน
  • ช่วงเวลาการจอง 6:00 - 21:00 น.